Regelingen

Als een mantelzorger voor iemand zorgt, verandert er vaak financieel van alles. Allerlei regelingen kunnen invloed hebben op de financiële situatie. Er zijn regelingen waar een mantelzorger last van kan hebben, maar ook regelingen waar een mantelzorger juist zijn of haar voordeel mee kan doen. Het is dus belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn.

Hieronder vind je een aantal regelingen die relevant kunnen zijn voor mantelzorgers.

Mantelzorgcompliment

Dit is een bedrag dat de gemeente Nijmegen uitbetaalt aan zorgvragers die mantelzorg ontvangen.

Wat je moet weten

 • Elk jaar tussen 1 januari en 1 juli kan een mantelzorgcompliment aangevraagd worden voor de mantelzorger.
 • Per huishouden/adres ontvangt de zorgvrager maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment.
 • Heeft de zorgvrager meer dan 1 mantelzorger? Dan mag hij het bedrag onder meerdere mensen verdelen.
 • Is de zorgvrager jonger dan 18 jaar en heeft hij geen eigen bankrekening? Dan mag hij het mantelzorgcompliment laten storten op de rekening van de mantelzorger.
 • De gemeente kan (laten) controleren met een steekproef.

Voorwaarden

 • De mantelzorger moet minimaal 18 jaar oud zijn.
 • De mantelzorger draagt meer zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken voor partners, ouders, inwonende kinderen.
 • De mantelzorger is geen vrijwilliger (de mantelzorger zorgt omdat hij een relatie heeft met de zorgvrager, zoals partner, kind, familie, buur of vriend).
 • De mantelzorger levert meer dan 8 uur per week zorg voor minimaal een jaar.

Let op

 • De mantelzorger dient niet zelf een verzoek in voor een mantelzorgcompliment. Dat doet de zorgvrager/degene voor wie gezorgd wordt of iemand namens de zorgvrager. Stuur alle gevraagde gegevens mee. Dit voorkomt vertraging van de behandeling.
 • De zorgvrager móet woonachtig zijn in Nijmegen. De mantelzorger kan buiten Nijmegen woonachtig zijn, dit heeft geen invloed op de aanvraag.

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over het mantelzorgcompliment en het aanvraagformulier.

Mantelzorgcompliment jonge mantelzorgers

In de maand juni is er een landelijke Week van de Jonge Mantelzorger. Er wordt in deze week landelijk aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers door bewustwordingscampagnes, activiteiten (op scholen) en bijeenkomsten voor professionals. In Nijmegen willen we hier ook graag aandacht aan besteden.
In 2020 kun je als jonge mantelzorger tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger het mantelzorgcompliment voor jonge mantelzorgers komen ophalen.

Voor wie
Jonge mantelzorgers tussen de 9 en 30 jaar, die in Nijmegen wonen, werken of studeren.

Waar ophalen
Kijk hier voor de flyer van de Week van de Jonge Mantelzorger. Hier staat ook in waar je het mantelzorgcompliment kan komen ophalen.

Meer informatie 
Vraag jij je af of je een jonge mantelzorger bent en of je hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan hier voor meer informatie over/voor jonge mantelzorgers of voor ouders van jonge mantelzorgers.

Respijtzorgregeling

Als een mantelzorger voor een ander zorgt, kunnen emoties, extra werk, regeldruk en tijdgebrek hem/haar parten gaan spelen. Heeft de mantelzorger weleens het gevoel dat het allemaal teveel wordt? Om het vol te kunnen houden is het belangrijk dat de mantelzorger ook voor zichzelf zorgt en zo nu en dan even pauze te nemen van de zorg. Een zorgpauze. Dit kan vaak alleen als iemand hem/haar vervangt en de zorg tijdelijk overneemt. Zo heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf en kan hij/zij iets doen ter ontspanning. Dit tijdelijk overnemen van zorgtaken heet respijtzorg. 

Respijtzorgregeling  
De Gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is. De Gemeente Nijmegen heeft Mantelzorg Nijmegen en Home Instead gevraagd om de respijtzorgregeling te realiseren. 

Hoe werkt het 
Wonen de mantelzorger én de persoon voor wie hij/zij zorgt in de Gemeente Nijmegen? Dan kan hij zichzelf aanmelden bij Mantelzorg Nijmegen. Na een telefonische intake met de mantelzorgconsulent wordt duidelijk of de respijtzorgregeling toegekend wordt. Bij toekenning door Mantelzorg Nijmegen wordt de respijtzorg geleverd door Home Instead. Verspreid over 6 maanden is een medewerker van Home Instead kosteloos voor 52 uur in te zetten voor zorg- of ondersteuningstaken. De indeling en inzet van deze uren gaan in overleg met Home Instead.  

Aanmelden en meer informatie 
Aanmelden kan telefonisch of per e-mail bij Mantelzorg Nijmegen. Klik hier om te flyer van de respijtzorgregeling te downloaden met daarin meer informatie.

Extra hulp bij het huishouden

De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers die in Nijmegen woonachtig zijn, de mogelijkheid om extra uren huishoudelijke hulp in te kopen tegen een gereduceerd tarief. Deze huishoudelijk hulp staat los van huishoudelijke hulp die een mantelzorger misschien via een indicatie al heeft. Mantelzorgers kunnen zelf kiezen wie de hulp levert.

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over extra hulp bij het huishouden.

Mantelzorgparkeervergunning

De zorgvrager woont in een gebied waar betaald parkeren van kracht is en zijn of haar mantelzorger komt met de auto. De zorgvrager kan hiervoor een mantelzorgparkeervergunning aanvragen zodat de mantelzorger tegen een sterk gereduceerd tarief (€ 0,20 per uur) in de buurt kan parkeren. Dit kan voor maximaal 400 uur per kalenderjaar.
Voorwaarde is wel dat een mantelzorger een mantelzorgcompliment heeft ontvangen, dat als bewijs dient.
De mantelzorgparkeervergunning kan online aangevraagd worden of via een afspraak bij de Stadswinkel Nijmegen.

Let op
De zorgvrager móet woonachtig zijn in Nijmegen. De mantelzorger kan buiten Nijmegen woonachtig zijn, dit heeft geen invloed op de aanvraag.

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over de mantelzorgparkeervergunning.

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Wanneer een mantelzorger een WW-uitkering ontvangt en tegelijkertijd intensief zorgt voor een ander dan kan hij/zij mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht.
De ontheffing van sollicitatieplicht vanwege mantelzorgtaken duurt maximaal 6 maanden. Die periode moet de mantelzorger gebruiken om vervangende zorg te regelen. Het UWV beoordeelt of de mantelzorger van deze regeling gebruik kan maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing (telkens met een maand) worden verlengd.
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers.

Meer informatie
Bovenstaande regeling is terug te lezen in het Financieel Zakboekje dat MantelzorgNL ontworpen heeft, bestel deze hier.
Kijk op de website van Regelhulp voor meer informatie over vrijstelling van sollicitatieplicht.

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop de werknemer direct moet reageren. Bijvoorbeeld wanneer zijn of haar kind plotseling ziek is of het overlijden van een naaste. Na overleg met de werkgever kan dit verlof opgenomen worden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie.
De werkgever betaalt het salaris door, mits anders geregeld in de CAO.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over calamiteitenverlof.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan een mantelzorger opnemen als hij/zij moet zorgen voor een naaste. Een werkgever mag deze aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.
Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren dat de werknemer per week werkt. Werkt de werknemer 24 uur, dan heeft hij/zij recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met de werkgever kunnen deze uren in één keer opgenomen of verspreidt worden. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over kortdurend zorgverlof.

Langdurend zorgverlof

Wanneer een mantelzorger voor langere tijd moet zorgen voor een naaste, kan hij/zij gebruik maken van langdurend zorgverlof. Een mantelzorger heeft recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal contracturen per week. Dus als iemand 32 uur per week werkt, kan er in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opgenomen worden.
Langdurend zorgverlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij de werkgever. Dit moet tenminste 2 weken voordat het verlof in gaat gedaan zijn. De werkgever mag deze aanvraag in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over langdurend zorgverlof.

Aanpassen arbeidsuren

Een mantelzorger kan ook een verzoek om korter of langer te werken indienen bij de werkgever. Tevens kan een mantelzorger ook vragen om andere werktijden, om bijvoorbeeld beter te kunnen mantelzorgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de werkgever.

Wetten

In Nederland wordt zorg gefinancierd vanuit verschillende wetten:

 1. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 2. De Wet langdurige Zorg (Wlz).
 3. De zorgverzekeringswet (Zvw).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Sociaal Wijkteam
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. In Nijmegen is het Sociaal Wijkteam degene die met de zorgvrager en de mantelzorger bekijkt wat moet gebeuren.

Contactgegevens
Telefoonnummer: 088 – 0011300
E-mail: vraag@sociaal-wijkteam.nl
Website: www.sterker.nl/sociaal-wijkteam

Hoe werkt het
Als er een keukentafelgesprek met het Sociaal Wijkteam nodig is, wordt hiervan een verslag gemaakt. Het ondertekenen van dit verslag kan resulteren in een aanvraag voor een individuele voorziening. Het Sociaal Wijkteam geeft een advies op deze aanvraag aan de gemeente. Vervolgens stuurt de gemeente de persoon om wie het gaat een beschikking. Vanaf dit moment is de gemeente verantwoordelijk.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de Wmo.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Hoe komt iemand hiervoor in aanmerking
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Iemand komt mogelijk in aanmerking als hij of zij intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Welke langdurige zorg kunnen mensen krijgen in een zorginstelling
Met een Wlz-indicatie krijgt iemand in een zorginstelling alle begeleiding en zorg die hij nodig heeft. Zoals verpleging en verzorging.

Is het ook mogelijk om de zorg thuis te ontvangen
Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met iemand in gesprek en beoordeelt de situatie.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de Wlz.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. De verzekering op basis van de Zvw komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tussen de cliënt en een verzekeraar. Het is dus geen sociale verzekering meer, maar een privaatrechtelijke schadeverzekering. De overheid heeft hier bewust voor gekozen met als doel meer concurrentie tussen de onderlinge zorgverzekeraars. Deze concurrentie moet ertoe leiden dat de zorg zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk plaatsvindt.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: