Regelingen

Als een mantelzorger voor iemand zorgt, verandert er vaak financieel van alles. Allerlei regelingen kunnen invloed hebben op de  financiële situatie. Er zijn regelingen waar een mantelzorger last van kan hebben, maar ook regelingen waar een mantelzorger juist zijn of haar voordeel mee kan doen. Belangrijk dus om hiervan goed op de hoogte te zijn.
Hieronder vindt u een aantal regelingen die relevant kunnen zijn voor mantelzorgers.

Mantelzorgcompliment

 

Dit is een bedrag dat de gemeente Nijmegen uitbetaalt aan zorgvragers die mantelzorg ontvangen. De zorgvragers betalen dit bedrag aan hun mantelzorger, als compliment voor de geleverde zorg. Zorgvragers kunnen jaarlijks van 1 januari tot 1 oktober het aanvraagformulier ingevuld inleveren. Het aanvraagformulier is hier te downloaden op de website van de gemeente Nijmegen. Dit formulier moet ingevuld teruggestuurd worden naar de gemeente Nijmegen.

Let op
1. De mantelzorger dient niet zelf een verzoek in voor een mantelzorgcompliment. Dat doet de zorgvrager/degene voor wie gezorgd wordt of iemand namens de zorgvrager. Stuur alle gevraagde gegevens mee. Dit voorkomt vertraging van de behandeling.
2. De zorgvrager móet woonachtig zijn in Nijmegen. De mantelzorger kan buiten Nijmegen woonachtig zijn, dit heeft geen invloed op de aanvraag.

 

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

De gemeente Nijmegen biedt goedkope huishoudelijke hulp aan. Mantelzorgers kunnen maximaal 6 uur hulp per 4 weken bijkopen. De gemeente betaalt het grootste deel van de uurprijs, de mantelzorger betaald het bedrag dat overblijft. Mantelzorgers kunnen zelf kiezen wie de hulp levert.

Dit aanbod geldt tot juli 2017. Er kan na aankoop controle plaatsvinden of een mantelzorger inderdaad gebruik mag maken van deze regeling.

Er wordt al gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp of een pgb
Dit aanbod verandert niets aan de uren huishoudelijke hulp die een mantelzorger nu al krijgt. Er verandert ook niets als een mantelzorger een persoonsgebonden budget heeft. Hij of zij kan zelf kiezen of er extra uren gekocht worden.


Waarom?
Nijmegen heeft extra geld gekregen van het Rijk (de Toelage huishoudelijke hulp), om te zorgen dat er werkgelegenheid blijft voor huishoudelijke hulpen. De gemeente wil met dit geld Wmo-klanten de kans bieden om tegen een lage prijs extra, of ander, huishoudelijk werk te laten doen. En de gemeente wil ook mantelzorgers ondersteunen. De tijd die zij moeten besteden aan hun eigen huishouden, of het huishouden van degene voor wie zij zorgen, kunnen zij dan eens anders gebruiken. Bijvoorbeeld om meer ruimte te hebben voor zichzelf. Of om andere dingen te kunnen doen voor degene voor wie zij zorgen.


Huishoudelijke hulp kopen 
Mantelzorgers kunnen huishoudelijke hulp inkopen via de website: portaal.diensten-voucher.nl

Vouchers uit 2015
Deze mogen in 2016 nog ingezet worden.
Per jaar is er een maximaal aantal uren hulp beschikbaar (dus op=op):

 • 2016: 56.888 uur
 • 2017: 28.444 uur

Mantelzorgers betalen direct de eigen bijdrage via automatische incasso of Ideal.

Aanbieders

Mantelzorgers kunnen zelf aangeven welke aanbieder van huishoudelijke hulp zij wensen:

Geldigheid vouchers

 • Per gekocht uur ontvangt een mantelzorger een ‘dienstenvoucher’ (dat is een soort cheque). Deze voucher staat voor een uur huishoudelijke hulp, in te zetten tot en met 31 december 2016.
 • De uren hulp die in 2016 ingekocht wordt, kan alleen in 2016 ingezet worden.

Wanneer hulp nodig is bij het kopen van extra huishoudelijke hulp
Wij vragen mantelzorgers op een beroep te doen op familie of kennissen om ze te helpen bij het kopen van extra huishoudelijke hulp. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de Stip in uw wijk (kijk voor locaties en openingstijden op www.stipnijmegen.nl).

Let op

 1. Wanneer een voucher niet wordt gebruikt kan er geen geld geretourneerd worden.
 2. De mantelzorger móet woonachtig zijn in Nijmegen.

 

Mantelzorgparkeervergunning

De zorgvrager woont in een gebied waar betaald parkeren van kracht is en zijn of haar mantelzorger komt met de auto. De zorgvrager kan hiervoor een mantelzorgparkeervergunning aanvragen zodat de mantelzorger tegen een sterk gereduceerd tarief in de buurt kan parkeren.

Hoe werkt het?
De zorgvrager vraagt online een mantelzorgparkeervergunning aan of maakt een afspraak bij de Stadswinkel. Er moet als bewijs een mantelzorgcompliment toegevoegd worden.
Met de mantelzorgparkeervergunning kan de zorgvrager een mantelzorger laten parkeren voor € 0,20 per uur. Parkeertegoed kan met minimaal € 5,00 (25 uren) opgewaardeerd worden. De zorgvrager kan voor een mantelzorger parkeeruren kopen en vervolgens het kenteken van die mantelzorger eenvoudig aan- en afmelden.. Dit kan via de website, een snelkoppeling op de smartphone of tablet of telefonisch. Er kunnen meerdere mantelzorgers tegelijk aangemeld worden. Het maximaal aantal parkeeruren per jaar staat vast. Voor 2016 is dat 400 uur.

Hoeveel parkeervergunningen voor mantelzorgers kunnen er aangevraagd worden?
Per bewoner kan er één mantelzorgparkeervergunning aangevraagd worden.

Kijk voor de voorwaarde en geldige parkeerzones op de site van gemeente Nijmegen. Zie onder.
Let op

 1. De zorgvrager móet woonachtig zijn in Nijmegen. De mantelzorger kan buiten Nijmegen woonachtig zijn, dit heeft geen invloed op de aanvraag.

Wetten

In Nederland wordt zorg gefinancierd vanuit verschillende wetten:

 1. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 2. De Wet langdurige zorg (Wlz);
 3. De Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. In Nijmegen is het Sociaal Wijkteam degene die met zorgvrager en mantelzorger bekijkt wat moet gebeuren.

Aanmelden voor gesprek Sociaal Wijkteam

Neem contact op met de Stip:

 • Info- & Advieslijn Stip – Sociaal Wijkteam telefoonnummer 088-0011300
 • Mail: info@stipnijmegen.nl
 • Ga langs bij de Stip in de eigen buurt, zie www.stipnijmegen.nl waar de Stips zich bevinden. Samen wordt direct gekeken of iemand verder geholpen kunt worden. Als het nodig is, zorgt de medewerker dat er een keukentafelgesprek komt met het Sociaal Wijkteam om te bespreken welke oplossingen er zijn.

Wanneer kunt u terecht bij de gemeente?
Als er een keukentafelgesprek nodig is, wordt hiervan een verslag gemaakt. Het ondertekenen van dit verslag kan resulteren in een aanvraag voor een individuele voorziening. Het Sociaal Wijkteam geeft een advies op deze aanvraag aan de gemeente. Vervolgens stuurt de gemeente de persoon om wie het gaat een beschikking. Vanaf dit moment is de gemeente verantwoordelijk.

https://app1.nijmegen.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Hulp%2Bbij%2Bhet%2Bhuishouden%2B%2528Wmo%2529 LET OP DEZE LINK KLOPT NIET MEER }

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/inhoud/wmo-2015

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Hoe komt iemand in aanmerking voor langdurige zorg uit de Wlz?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Iemand komt mogelijk in aanmerking als hij of zij intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Welke langdurige zorg kunnen mensen krijgen in een zorginstelling?

Met een Wlz-indicatie krijgt iemand in een zorginstelling alle begeleiding en zorg die hij nodig heeft. Zoals verpleging en verzorging.

Is het ook mogelijk om de zorg thuis te ontvangen?

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met iemand in gesprek en beoordeelt de situatie.

Mensen met een AWBZ-indicatie

De Wet langdurige zorg is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Niet alle mensen die tot 2015 onder de ABWZ vielen, voldeden aan de voorwaarden om Wlz-zorg te krijgen. Daarom was er voor hen een overgangsregeling tot 1 januari 2016. Voor een kleine groep mensen is de overgangsregeling verlengd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/inhoud/wet-langdurige-zorg-wlz

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Op 1 januari 2006 is de oude Ziekenfondswet vervangen en de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. Daarmee is er een eind gekomen aan het onderscheid tussen mensen die verzekerd waren op basis van de Ziekenfondswet en de zogenaamd particulier verzekerden. Nu is er één verzekering tegen ziektekosten voor alle ingezetenen van Nederland.

De Zvw wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. De verzekering op basis van de Zvw komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tussen de u en een verzekeraar. Het is dus geen sociale verzekering meer, maar een privaatrechtelijke schadeverzekering. De overheid heeft hier bewust voor gekozen met als doel meer concurrentie tussen de onderlinge zorgverzekeraars. Deze concurrentie moet ertoe leiden dat de zorg zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk plaatsvindt.

http://www.judex.nl/rechtsgebied/uitkeringen_%26_sociale_zekerheid/zorgverzekeringswet/artikelen/164/wat-regelt-de-zorgverzekeringswet-(zvw)_.htm

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Wanneer een mantelzorger een WW-uitkering ontvangt en dus intensief zorgt voor een ander dan kan hij of zij mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht.

De ontheffing van sollicitatieplicht vanwege mantelzorgtaken duurt maximaal 6 maanden. Die periode moet de mantelzorger gebruiken om vervangende zorg te regelen. Het UWV beoordeelt of de mantelzorger van deze regeling gebruik kan maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing (telkens met een maand) worden verlengd.

Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers.

Bovenstaande regeling is terug te lezen in het Financieel Zakboekje dat Mezzo ontworpen heeft, bestel deze hier. webshop https://www.mezzo.nl/producten/76

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop de werknemer direct moet reageren. Bijvoorbeeld zijn of haar kind dat plotseling ziek is of het overlijden van een naaste. Na overleg met de werkgever kunt dit verlof opgenomen worden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie.

De werkgever betaalt het salaris door, mits anders geregeld in de cao.

https://www.werkenmantelzorg.nl/praktijk/wet-en-regelgeving

Zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan opgenomen worden als de werknemer moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen met wie hij of zij een sociale relatie heeft. Is een van hen langere tijd levensbedreigend ziek, dan heeft de werknemer recht op langdurig zorgverlof. De werkgever mag de aanvraag van de werknemer om zorgverlof in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren dat de werknemer per week werkt . Werkt de werknemer 24 uur, dan heeft hij of zij recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met de werkgever kunnen deze uren in één keer opgenomen of verspreidt worden. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

https://www.werkenmantelzorg.nl/praktijk/wet-en-regelgeving

Langdurend zorgverlof

Wanneer iemand voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen uit zijn of haar sociale omgeving, kan er gebruik gemaakt worden van langdurend zorgverlof. Hij of zij heeft recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal uren dat er per week wordt gewerkt. Dus als iemand 32 uur per week werkt, kan er in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opgenomen worden.

Langdurend zorgverlof wordt schriftelijk aangevraagd bij de werkgever. Dit wordt minstens 2 weken voordat het verlof ingaat gedaan. De werkgever mag de aanvraag van de werknemer om zorgverlof in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Sinds 1 juli 2015 is voor mantelzorgers geregeld dat kort- en langdurend zorgverlof voortaan ook kan worden opgenomen bij bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Ook de aard van de zorg waar verlof voor opgenomen kan worden, wordt verruimd. Niet langer is deze voorbehouden voor levensbedreigende situaties, maar ook voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid.

https://www.werkenmantelzorg.nl/praktijk/wet-en-regelgeving

Wet Flexibel Werken (Wfw) / Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)

Werknemers krijgen flexibiliteit in werktijden en werkplek en kunnen eerder een verzoek om korter of langer te werken indienen. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. De wet Flexibel werken vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). De nieuwe wet moet bevorderen dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken.
Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde Wfw zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.

https://www.werkenmantelzorg.nl/praktijk/wet-en-regelgeving

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: