Regelingen

Als mantelzorger zorgt u voor iemand. Vaak verandert er financieel van alles. Allerlei regelingen beïnvloeden uw (financiële) situatie. Er zijn regelingen die u kunnen ondersteunen bij uw zorgtaken. Belangrijk dus om hiervan goed op de hoogte te zijn. Veel regelingen zijn opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de WMO en de WLZ

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

U kunt met uw vragen rondom mantelzorg terecht bij Mantelzorg Nijmegen. U kunt met andere vragen terecht bij de Stips en het Sociaal Wijkteam.

Stips

De Stips zijn er voor informatie, advies en ontmoeting in de wijk. De Stips zijn er voor alle bewoners van Nijmegen. Kom (zonder afspraak) langs of stel uw vraag telefonisch of digitaal. 

Contactgegevens
Telefoonnummer: 024 – 35 02 000
E-mail:
info@stipnijmegen.nl

Sociaal Wijkteam

Zit u niet lekker in uw vel? Heeft u vragen of zorgen over uw kinderen, uw relatie, uw woonsituatie of geldproblemen? Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam Nijmegen (SWT) terecht. Het Sociaal Wijkteam kan u helpen bij vragen rondom wonen, welzijn en zorg. Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen die er tijdelijk niet meer uitkomt en hulp nodig heeft of voor mensen die zorgen hebben over anderen. Als u een keukentafelgesprek wilt aanvragen kunt u telefonisch contact opnemen met onderstaand nummer, een e-mail sturen naar onderstaand e-mailadres, het aanvraagformulier downloaden van de website of bij een Stip langs gaan om daar het aanvraagformulier op te vragen en eventueel samen met een Stip medewerker in te vullen.

Contactgegevens
Telefoonnummer: 088 – 00 113 00

E-mail: vraag@sociaal-wijkteam.nl

Het keukentafelgesprek
Het keukentafelgesprek is een gesprek dat een wijkbewoner heeft met een medewerker van het Sociaal Wijkteam in zijn wijk. In het keukentafelgesprek kijkt de wijkbewoner samen met het team naar mogelijkheden om zorg te organiseren. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar wat het netwerk van de bewoner kan betekenen.
Als mantelzorger bent u in gesprekken een volwaardig gesprekspartner naast de zorgvrager. Een keukentafelgesprek kan bijvoorbeeld gaan over de zorg. In het gesprek kan er een beroep gedaan worden op u als mantelzorger. Het kan dan moeilijk zijn om voor uzelf op te komen of aan te geven of u iets er wel of juist niet bij kan hebben. Het kan daarom prettig zijn als iemand aan tafel zit die kennis heeft van de zorgsituatie, oog heeft voor de mantelzorger en bijvoorbeeld overbelasting wil voorkomen. MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, geeft mantelzorgers 8 tips ter voorbereiding op een keukentafelgesprek.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Het is prettig om iemand te vragen die u vertrouwt en die uw situatie goed kent, om bij het keukentafelgesprek aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld een goede kennis, familielid of mantelzorger. Deze persoon kan u ook helpen bij de vervolgstappen die u wilt zetten.
Een mantelzorgconsulent of een onafhankelijke cliëntondersteuner kan indien nodig ook aansluiten bij het gesprek om u te ondersteunen. U blijft samen met uw dierbare regie houden over het gesprek en de situatie. De mantelzorgconsulent of de cliëntondersteuner zit er ter ondersteuning bij. U kunt hier kosteloos gebruik van maken.

Contact met een cliëntondersteuner
Is er sprake van GGZ problematiek, dan kunt u voor een onafhankelijke cliëntondersteuner terecht bij bijvoorbeeld het Zelfregiecentrum. U kunt e-mailen naar ondersteuning@dekentering.info of bellen naar 024 – 32 49 975.
Is er geen sprake van ggz problematiek maar is er sprake van andere problematiek, dan kunt terecht bij MEE Gelderse Poort. U kunt e-mailen naar info@meegeldersepoort.nl of bellen naar 088 – 63 30 000.

Heeft u een klacht of bezwaar
Voor ondersteuning bij het formuleren van een klacht of het opstellen van een bezwaar kunt u contact opnemen met het Zelfregiecentrum. U kunt e-mailen naar info@stichtingbwn.nl of bellen naar
024 – 75 11 140.

Hieronder vindt u een aantal regelingen die voor u relevant kunnen zijn.

Mantelzorgcompliment

Degene die u verzorgt kan voor u het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit mantelzorgcompliment bestaat in Nijmegen uit een geldbedrag (dit kan per gemeente verschillen, sommige gemeenten hebben een mantelzorgcompliment in de vorm van een attentie). Dit bedrag wordt betaald door de gemeente om hun waardering voor uw inzet te laten blijken.

Wat u moet weten

  • Elk jaar tussen 1 januari en 1 juli kan een mantelzorgcompliment aangevraagd worden voor de mantelzorger.
  • Per huishouden/adres ontvangt de zorgvrager maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment.
  • Heeft de zorgvrager meer dan 1 mantelzorger? Dan mag hij het bedrag onder meerdere mensen verdelen.
  • Is de zorgvrager jonger dan 18 jaar en heeft hij geen eigen bankrekening? Dan mag hij het mantelzorgcompliment laten storten op de rekening van de mantelzorger.
  • De gemeente kan (laten) controleren met een steekproef.

Voorwaarden

  • De mantelzorger moet minimaal 18 jaar oud zijn.
  • De mantelzorger draagt meer zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken voor partners, ouders, inwonende kinderen.
  • De mantelzorger is geen vrijwilliger (de mantelzorger zorgt omdat hij een relatie heeft met de zorgvrager, zoals partner, kind, familie, buur of vriend).
  • De mantelzorger levert meer dan 8 uur per week zorg voor minimaal een jaar.

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over het mantelzorgcompliment en het aanvraagformulier.

Mantelzorgcompliment jonge mantelzorgers

In de maand juni is er een landelijke Week van de Jonge Mantelzorger. Er wordt in deze week landelijk aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers door bewustwordingscampagnes, activiteiten (op scholen) en bijeenkomsten voor professionals. In Nijmegen willen we hier ook graag aandacht aan besteden.
In 2020 kun je als jonge mantelzorger tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger het mantelzorgcompliment voor jonge mantelzorgers komen ophalen.

Voor wie
Jonge mantelzorgers tussen de 9 en 30 jaar, die in Nijmegen wonen, werken of studeren.

Waar ophalen
Kijk hier voor de flyer van de Week van de Jonge Mantelzorger. Hier staat ook in waar je het mantelzorgcompliment kan komen ophalen.

Meer informatie 
Vraag jij je af of je een jonge mantelzorger bent en of je hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan hier voor meer informatie over/voor jonge mantelzorgers of voor ouders van jonge mantelzorgers.

Respijtzorgregeling

Als u voor een ander zorgt, kunnen emoties, extra werk, regeldruk en tijdgebrek u parten gaan spelen. Heeft u weleens het gevoel dat het u allemaal teveel wordt? Om het vol te kunnen houden is het belangrijk om ook voor uzelf te zorgen en zo nu en dan even pauze te nemen van de zorg. Een zorgpauze. Dit kan vaak alleen als iemand u vervangt en de zorg tijdelijk overneemt. Zo heeft u even tijd voor uzelf en kunt u iets doen ter ontspanning. Dit tijdelijk overnemen van zorgtaken heet respijtzorg.

Respijtzorgregeling  
De Gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is. De Gemeente Nijmegen heeft Mantelzorg Nijmegen en Home Instead gevraagd om de respijtzorgregeling te realiseren.

Hoe werkt het 
Wonen u (de mantelzorger) én de persoon voor wie u zorgt in de Gemeente Nijmegen? Dan kunt u uzelf als mantelzorger aanmelden bij Mantelzorg Nijmegen. Na een telefonische intake met de mantelzorgconsulent wordt duidelijk of de respijtzorgregeling toegekend wordt. Bij toekenning door Mantelzorg Nijmegen wordt de respijtzorg geleverd door Home Instead. Verspreid over 6 maanden is een medewerker van Home Instead kosteloos voor 52 uur in te zetten voor zorg- of ondersteuningstaken. De indeling en inzet van deze uren gaan in overleg met Home Instead.

Aanmelden en meer informatie 
Aanmelden kan telefonisch of per e-mail bij Mantelzorg Nijmegen. Klik hier om te flyer van de respijtzorgregeling te downloaden met daarin meer informatie.

Extra hulp bij het huishouden

De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers die in Nijmegen woonachtig zijn, de mogelijkheid om extra uren huishoudelijke hulp in te kopen tegen een gereduceerd tarief.
Deze huishoudelijk hulp staat los van huishoudelijke hulp die u misschien via een indicatie al heeft. Mantelzorgers kunnen zelf kiezen wie de hulp levert.

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over extra hulp bij het huishouden

Mantelzorgparkeervergunning

De zorgvrager woont in een gebied waar betaald parkeren van kracht is en zijn of haar mantelzorger komt met de auto. De zorgvrager kan hiervoor een mantelzorgparkeervergunning aanvragen zodat de mantelzorger tegen een sterk gereduceerd tarief (€ 0,20 per uur) in de buurt kan parkeren. Dit kan voor maximaal 400 uur per kalenderjaar.
Voorwaarde is wel dat u een mantelzorgcompliment heeft ontvangen, dat als bewijs dient.
De mantelzorgparkeervergunning kan online aangevraagd worden of via een afspraak bij de Stadswinkel Nijmegen.

Let op
De zorgvrager moet woonachtig zijn in Nijmegen. De mantelzorger kan buiten Nijmegen woonachtig zijn, dit heeft geen invloed op de aanvraag.

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over de mantelzorgparkeervergunning.  

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Wanneer een mantelzorger een WW-uitkering ontvangt en tegelijkertijd intensief zorgt voor een ander dan kan hij of zij mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht.
De ontheffing van sollicitatieplicht vanwege mantelzorgtaken duurt maximaal 6 maanden. Die periode moet de mantelzorger gebruiken om vervangende zorg te regelen. Het UWV beoordeelt of de mantelzorger van deze regeling gebruik kan maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing (telkens met een maand) worden verlengd.
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers.

Meer informatie
Bovenstaande regeling is terug te lezen in het Financieel Zakboekje dat MantelzorgNL ontworpen heeft, bestel deze hier.

Kijk op de website van Regelhulp voor meer informatie over vrijstelling van sollicitatieplicht.

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop de werknemer direct moet reageren. Bijvoorbeeld wanneer zijn of haar kind plotseling ziek is of het overlijden van een naaste. Na overleg met de werkgever kan dit verlof opgenomen worden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie.
De werkgever betaalt het salaris door, mits anders geregeld in de CAO.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over calamiteitenverlof.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kunt u opnemen als u moet zorgen voor een naaste. Uw werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.
Het recht op Kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren dat de werknemer per week werkt . Werkt de werknemer 24 uur, dan heeft hij of zij recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met de werkgever kunnen deze uren in één keer opgenomen of verspreidt worden. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over kortdurend zorgverlof.

Langdurend zorgverlof

Wanneer u voor langere tijd moet zorgen voor een naaste, kunt u gebruik maken van Langdurend Zorgverlof. U hebt recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal contracturen per week. Dus als iemand 32 uur per week werkt, kan er in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opgenomen worden.
Langdurend zorgverlof moet u schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Dit moet tenminste 2 weken voordat het verlof ingaat gedaan zijn. De werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over langdurend zorgverlof.

Aanpassen arbeidsuren

Als mantelzorger kunt u ook bij uw werkgever een verzoek om korter of langer te werken indienen. Tevens kunt u verzoeken om andere werktijden, om bijvoorbeeld beter te kunnen mantelzorgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de werkgever.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: