Regelingen

Allerlei regelingen beïnvloeden uw (financiële) situatie. Er zijn regelingen die u kunnen ondersteunen bij uw zorgtaken. Belangrijk dus om hiervan goed op de hoogte te zijn. Veel regelingen zijn opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de WMO en de WLZ.

U kunt met uw vragen rondom mantelzorg terecht bij Mantelzorg Nijmegen. Er zijn ook een aantal andere organisaties waar u terecht kunt met uw vragen, MantelzorgNL, de Stip lijn en het Sociaal Wijkteam.

MantelzorgNL

Heeft u vragen over wet- en regelgeving? Dan kunt u terecht bij de juridische adviseurs van MantelzorgNL. Zij kunnen u helpen met voorbeelden van juridische documenten en het verwijzen naar het juiste lokale juridische loket. Ook helpen ze bij het schrijven van bezwaar- en verzoekschriften, klachtbrieven en andere officiële teksten.
U kunt bij de juridisch adviseurs terecht met alle vragen die te maken hebben met mantelzorg, zoals:

 • Indicatiestelling voor de Wmo of de Wlz
 • Communicatie met de gemeente
 • Hulpmiddelen of vervoer
 • Verlofregelingen
 • Sollicitatieplicht
 • Wonen

Zij kunnen u ook helpen bij het schrijven van een bezwaarschrift tegen een besluit van bijvoorbeeld de gemeente of het CIZ.

Contactgegevens
Telefoonnummer:  030 – 760 60 55
E-mail: mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Stips

De Stips zijn er o.a. voor: 
Informatie en advies: bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft of vragen heeft over een brief, over opvoeding, over het invullen van formulieren of bij het doen van boodschappen. De Stips kunnen u ook helpen bij het invullen van een aanvraagformulier voor een keukentafelgesprek en de Stips kunnen u ook in contact brengen met een gespecialiseerde organisatie.
Ontmoeting en verbinding: bijvoorbeeld als u nieuw bent in de wijk en in contact wilt komen met andere mensen. U kunt ook bij de Stips terecht met goede ideeën voor de wijk. 

Contactgegevens
Telefoonnummer: 024 – 35 02 000
E-mail:
info@stipnijmegen.nl
Lees hier de maatregelen die de Stips nemen betreffende het coronavirus.

Sociaal Wijkteam

Binnen Nijmegen en de omringende gemeenten kunt u met uw hulpvraag terecht bij het Sociaal Wijkteam. Hier werken onder andere medewerkers van Sterker sociaal werk. Zij helpen bij vragen rondom wonen, welzijn en zorg. Op uw verzoek of die van een verwijzer, volgt er een keukentafelgesprek. Lees hier meer over het keukentafelgesprek en over uw rol als mantelzorger tijdens dit keukentafelgesprek. U leest hier ook welke tips andere mantelzorgers u meegeven. 

Contactgegevens
Telefoonnummer: 088 – 00 113 00

E-mail: vraag@sociaal-wijkteam.nl
Lees hier de maatregelen die het Sociaal Wijkteam neemt betreffende het coronavirus.

Als u samen met de persoon voor wie u zorgt een gesprek gaat voeren met een medewerker van Sterker of het Sociaal (Wijk)team kunt u altijd iemand meenemen. Dat kan een vriend, familielid of een andere bekende zijn. Maar misschien vraagt u (daarnaast) er liever een professionele cliëntondersteuner bij? Dat kan ook.

Cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Welke zorg en ondersteuning past in uw situatie? Welke keuzes kunt u maken? Een Cliëntondersteuner kan u helpen het gesprek voor te bereiden of soms zelfs mee te gaan naar een gesprek. Hij of zij komt op voor uw belangen als mantelzorger. 
Iedere mantelzorger en zorgvrager heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze ondersteuning is kosteloos.
Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen, bijvoorbeeld:
MEE Gelderse Poort
Telefoonnummer: 088 – 633 00 00
E-mail: expertisecentrum@meegeldersepoort.nl

De Kentering (voor specifieke kennis op het terrein van psychische zorg)
Telefoonnummer: 024 – 324 99 75
E-mail: ondersteuning@dekentering.info

Zelfregiecentrum Nijmegen
Telefoonnummer: 024 – 751 11 20
E-mail: 
info@zrcn.nl

Onafhankelijkheid
Een cliëntondersteuner is altijd onafhankelijk van de gemeente, Sociaal (Wijk)Team, Sterker of andere zorgverlener. Dat betekent dat uw belang altijd voorop staat. Er wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Hieronder vindt u een aantal regelingen die voor u relevant kunnen zijn.

Mantelzorgverklaring

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent bestaat niet. Toch vragen steeds meer organisaties erom. Bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning willen krijgen, of vanwege vrijstelling van sollicitatieplicht. Of wanneer er een mantelzorgwoning geplaatst wordt.
Vaak wil de organisatie die om een mantelzorgverklaring vraagt dat deze wordt afgegeven door een huisarts. Maar huisartsen zijn niet altijd bereid om hieraan mee te werken.

Wordt u gevraagd aan te tonen dat u mantelzorger bent en lukt het niet om via de huisarts een verklaring te krijgen? Verzamel dan zoveel mogelijk andere informatie en ‘bewijs’. Denk ook aan een kopie van de WMO-, WLZ- of Zvw-indicatie. U kunt ook opschrijven welke zorgtaken u verricht en hoeveel uur u daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Dit overzicht wordt soms geaccepteerd als alternatieve mantelzorgverklaring.

Meer informatie

Bel voor informatie en advies de Mantelzorglijn 030 – 760 60 55.

Hulp bij het huishouden

Bent u mantelzorger en heeft u hulp nodig in uw eigen huishouden? De gemeente biedt hulp bij het huishouden aan voor mantelzorgers. U krijgt hulp bij het huishouden door online vouchers te bestellen en in te zetten bij de beschikbare zorgaanbieder van uw keuze. De hulp bij het huishouden is voor u als mantelzorger kosteloos.

Meer informatie

Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over extra hulp bij het huishouden

Mantelzorgparkeervergunning

De zorgvrager woont in een gebied waar betaald parkeren van kracht is en zijn of haar mantelzorger komt met de auto. De zorgvrager kan hiervoor een mantelzorgparkeervergunning aanvragen zodat de mantelzorger tegen een sterk gereduceerd tarief (€ 0,20 per uur) in de buurt kan parkeren. Dit kan voor maximaal 400 uur per kalenderjaar.
Voorwaarde is wel dat u een mantelzorgcompliment heeft ontvangen, dat als bewijs dient. De mantelzorgparkeervergunning kan online aangevraagd worden of via een afspraak bij de Stadswinkel Nijmegen.

Let op

De zorgvrager moet woonachtig zijn in Nijmegen. De mantelzorger kan buiten Nijmegen woonachtig zijn, dit heeft geen invloed op de aanvraag.

Meer informatie

Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over de mantelzorgparkeervergunning.  

Respijtzorgregeling

Als u voor een ander zorgt, kunnen emoties, extra werk, regeldruk en tijdgebrek u parten gaan spelen. Om het vol te kunnen houden is het belangrijk om ook voor uzelf te zorgen en zo nu en dan even pauze te nemen van de zorg. Dit kan vaak alleen als iemand u vervangt en de zorg tijdelijk van u overneemt. Zo heeft u even tijd voor uzelf en kunt u iets doen ter ontspanning. Dit tijdelijk overnemen van zorgtaken heet respijtzorg.

Respijtzorg

De gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen, en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is.
Dat kan op twee manieren: Inzet van respijtzorg door Home Instead of inzet van respijtzorg door Hulpdienst Nijmegen.

Home Instead

De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers de respijtzorgregeling aan. Een voorwaarde van deze respijtzorgregeling is dat zowel u (de mantelzorger) als de persoon voor wie u zorgt (zorgvrager) in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, gezelschap, hulp bij boodschappen etc. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Home Instead. De respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor de mantelzorger kosteloos is. U kunt zichzelf als mantelzorger aanmelden bij Mantelzorg Nijmegen. Binnen een aantal werkdagen neemt een mantelzorgconsulent contact met u op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over uw situatie. Vervolgens geeft de mantelzorgconsulent aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

Hulpdienst Nijmegen

Een voorwaarde van de inzet door Hulpdienst Nijmegen is dat de persoon voor wie u zorgt in de gemeente Nijmegen moet wonen, het maakt niet uit waar de mantelzorger woont. Voor een onbepaalde periode en een beperkt aantal uren per week kan Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Hulpdienst Nijmegen. Voor de mantelzorger is deze inzet door Hulpdienst Nijmegen kosteloos. In tegenstelling tot de respijtzorgregeling zit er géén einddatum vast aan de inzet van Hulpdienst Nijmegen. U kunt zichzelf als mantelzorger aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

Aanmelden en meer informatie

Mantelzorg Nijmegen
U kunt op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur bellen naar 088 – 00 11 333. U kunt ook e-mailen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl.
Hulpdienst Nijmegen
U kunt op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen naar 024 – 322 82 80. U kunt ook e-mailen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl 

Mantelzorgurgentie

U geeft of u ontvangt mantelzorg en wil in verband met de reisafstand dichter bij elkaar wonen. U kunt dan een mantelzorgurgentieverklaring aanvragen.

Voorwaarden

 • De reisafstand tussen de woningen van de mantelzorger en aanvrager moet meer dan 5 km zijn en wordt na verhuizing minder dan 5 km
 • Het gaat om langdurige mantelzorg van minimaal 1 jaar
 • Er moet sprake zijn van professionele zorg (bijvoorbeeld huishoudelijk hulp, verpleging, begeleiding) van 7 dagen per week en minimaal 3 uur per dag
 • Naast deze professionele zorg is er minimaal 10 uur per week mantelzorg nodig
 • Er is niet eerder mantelzorgurgentie verleend aan het huishouden of op het adres
 • Of de mantelzorger óf de aanvrager moet in Nijmegen wonen
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het door de Rijksoverheid vastgestelde bedrag voor sociale huurwoningen

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken behandeld

Meer informatie

Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over mantelzorgurgentie

Mantelzorgwoning

Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? Dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Daar is geen vergunning voor nodig.

Wat is een mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.
U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Meer informatie

Kijk op de website van de MantelzorgNL voor meer informatie over een mantelzorgwoning en de belangrijkste regels. 

Mantelzorgcompliment

Degene die u verzorgt kan voor u het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit mantelzorgcompliment bestaat in Nijmegen uit een geldbedrag (hoe het mantelzorgcompliment ingevuld wordt kan per gemeente verschillen). Dit bedrag wordt uitbetaald door de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen wilt op deze manier haar mantelzorgers waarderen. 

Wat u moet weten

 • Elk jaar tussen 1 januari en 1 juli kan een mantelzorgcompliment aangevraagd worden voor de mantelzorger
 • Per huishouden/adres ontvangt de zorgvrager maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment
 • Heeft de zorgvrager meer dan 1 mantelzorger? Dan mag hij het bedrag onder meerdere mensen verdelen
 • Is de zorgvrager jonger dan 18 jaar en heeft hij geen eigen bankrekening? Dan mag hij het mantelzorgcompliment laten storten op de rekening van de mantelzorger
 • De gemeente kan (laten) controleren met een steekproef

Voorwaarden

 • De mantelzorger moet minimaal 18 jaar oud zijn
 • De mantelzorger draagt meer zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken voor partners, ouders, inwonende kinderen
 • De mantelzorger is geen vrijwilliger (de mantelzorger zorgt omdat hij een relatie heeft met de zorgvrager, zoals partner, kind, familie, buur of vriend)
 • De mantelzorger levert meer dan 8 uur per week zorg voor minimaal een jaar

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over het mantelzorgcompliment en het aanvraagformulier.

Mantelzorgcompliment jonge mantelzorgers

We proberen ieder jaar een moment of meerdere momenten vast te leggen waarop we jonge mantelzorgers uitnodigen om een cadeaubon op te komen halen. In 2020 worden er helaas geen cadeaubonnen uitgedeeld i.v.m. het coronavirus. In 2021 zullen we ons best doen en zoeken naar een nieuw moment.

Voor wie

Jonge mantelzorgers tussen de 9 en 30 jaar, die in Nijmegen wonen, werken of studeren.

Waar ophalen

Locaties staan nog niet vast.

Meer informatie 

Vraag jij je af of je een jonge mantelzorger bent en, of je hiervoor in aanmerking komt of ben je een ouder van een jonge mantelzorger? Kijk dan hier voor meer informatie over/voor jonge mantelzorgers.

Aanpassen arbeidsuren

Als mantelzorger kunt u ook bij uw werkgever een verzoek om korter of langer te werken indienen. Tevens kunt u verzoeken om andere werktijden, om bijvoorbeeld beter te kunnen mantelzorgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de werkgever.

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop de werknemer direct moet reageren. Bijvoorbeeld wanneer zijn of haar kind plotseling ziek is of het overlijden van een naaste. Na overleg met de werkgever kan dit verlof opgenomen worden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door, mits anders geregeld in de CAO.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over calamiteitenverlof.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kunt u opnemen als u moet zorgen voor een naaste. Uw werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt. Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren dat de werknemer per week werkt . Werkt de werknemer 24 uur, dan heeft hij of zij recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met de werkgever kunnen deze uren in één keer opgenomen of verspreidt worden. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over kortdurend zorgverlof.

Langdurend zorgverlof

Wanneer u voor langere tijd moet zorgen voor een naaste, kunt u gebruik maken van langdurend zorgverlof. U hebt recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal contracturen per week. Dus als iemand 32 uur per week werkt, kan er in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opgenomen worden. Langdurend zorgverlof moet u schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Dit moet tenminste 2 weken voordat het verlof ingaat gedaan zijn. De werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over langdurend zorgverlof.

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Wanneer een mantelzorger een WW-uitkering ontvangt en tegelijkertijd intensief zorgt voor een ander dan kan hij of zij mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht.
De ontheffing van sollicitatieplicht vanwege mantelzorgtaken duurt maximaal 6 maanden. Die periode moet de mantelzorger gebruiken om vervangende zorg te regelen. Het UWV beoordeelt of de mantelzorger van deze regeling gebruik kan maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing (telkens met een maand) worden verlengd.
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers.

Meer informatie

Kijk op de website van Regelhulp voor meer informatie over vrijstelling van sollicitatieplicht.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: